Regulamin. Polityka Prywatności

AKTYWNE ZMYSŁY

REGULAMIN sprzedaży wysyłkowej. Polityka Prywatności.

§ I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy  transakcji kupna/sprzedaży zawieranych z klientami za pośrednictwem strony internetowej www.aktywnezmysly.pl
 2. Przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży jest autorski program wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka wraz z zestawem pomocy terapeutycznych - AKTYWNE ZMYSŁY.
 3. Nabyty program AKTYWNE ZMYSŁY nie podlega dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie.
 5. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Wszystkie pomoce terapeutyczne wchodzące w skład zestawu AKTYWNE ZMYSŁY należy wykorzystywać zgodnie z załączonym programem, wyłącznie w obecności osób dorosłych: terapeuty lub rodzica - osób prowadzących i kontrolujących zalecane ćwiczenia.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zdarzenia w przypadku nie zastosowania się do zaleceń punktu 6.
 8. Załączone do zestawu pomocy baterie nie są przedmiotem sprzedaży. Zostały dołączone bezpłatnie i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
 9. Informacje zawarte na stronie internetowej www.aktywnezmysly.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§ II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. AKTYWNE ZMYSŁY - autorski program wspomagania rozwoju psychomotorycznego dziecka wraz z zestawem pomocy terapeutycznych.
 3. Sprzedający – Agnieszka Piech, (NIP: 723-141-90-91, REGON:200528479), wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadząca działalność w ramach własnej firmy AGNE Agnieszka Piech, Klimasze 4, 18-300 Zambrów.
 4. Kupujący: każdy klient składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.aktywnezmysly.pl.
 5. Strona internetowa www.aktywnezmysly.pl  – strona zawierająca informacje o programie  AKTYWNE ZMYSŁY.

§ III. Dane Kontaktowe

AGNE Agnieszka Piech 

Klimasze 4, 18-300 Zambrów

e-mail: aktywnezmysly@aktywnezmysly.pl

telefon: 667 22 33 44

§ IV. Zamówienie

1. Kupujący składają zamówienia:

2. Zamówienie telefoniczne należy bezzwłocznie potwierdzić drogą mailową.
3. W treści zamówienia należy podać następujące dane:
 • Przedmiot zamówienia
 • Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy
 • Adres
 • Nr NIP
 • Adres wysyłki
 • Forma płatności: 1. przedpłata przelewem, 2. płatność za pobraniem przy odbiorze towaru
 • Adres e-mail
 • Nr telefonu
 • Potwierdzenie akceptacji Regulaminu Sprzedaży Wysyłkowej
4. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia e-mailem przez Sprzedającego  przyjęcia zamówienia do realizacji.
6. Warunkiem przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy kupna/sprzedaży jest podanie wszystkich wymaganych danych, niezbędnych do realizacji tego zamówienia.

§ V. Cena, koszty zamówienia, płatności

 1. Cena programu AKTYWNE ZMYSŁY podana na stronie jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny programu.
 3. Łączny koszt zamówienia obejmuje cenę programu AKTYWNE ZMYSŁY plus koszt przesyłki kurierskiej i jest podany na stronie.
 4. Kupujący ma do wyboru dwie formy płatności: przedpłata przelewem na konto Sprzedającego lub za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze towaru od kuriera.
 5. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry, należy dokonać przedpłaty w formie przelewu w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy kupna/sprzedaży.
 6. Dane do przelewu bankowego: AGNE Agnieszka Piech, Klimasze 4, 18-300 Zambrów, mBank, nr konta: 75 1140 2004 0000 3002 7400 9366.

§ VI. Realizacja zamówienia

 1. W przypadku gdy płatność jest realizowana w formie przedpłaty przelewem, Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia w momencie zaksięgowania środków na jego koncie.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności – za pobraniem, Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia w chwili zawarcia umowy kupna/sprzedaży.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej.
 4. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.
 5. Kupujący, który nie odebrał przesyłki opłaconej przelewem, może ją ponownie otrzymać po opłaceniu kosztów ponownej dostawy.
 6. Kupujący, który nie odebrał przesyłki "za pobraniem" kolejny raz składając zamówienie jest zobowiązany do uregulowania płatności w formie przedpłaty przelewem.
 7. Do przesyłki jest dołączona faktura VAT w osobnej kopercie.
 8. W uzasadnionych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany zasad realizacji zamówienia.

§ VII. Reklamacje

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność́ wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, z zastrzeżeniem pkt 3. W tej sytuacji  przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady i usterki, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania pomocy oraz wynikające z naturalnego zużycia. 

4. W przypadku wystąpienia wady Kupujący może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad
 • żądać usunięcia wady
5. Kupujący składa reklamacje z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listownie na adres Sprzedającego.
6. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien zawrzeć wszystkie istotne informacje: dane identyfikacyjne Kupującego, opis wady, kiedy została stwierdzona oraz  rodzaj żądania w stosunku do Kupującego.
7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakość baterii, które zostały dołączone nieodpłatnie do niektórych produktów. Patrz paragraf I „Postanowienia ogólne” punkt 6.
8. Sprzedający rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9. Sprzedający rozpatrzy reklamację z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w paragrafie VIII. 

§ VIII. Prawa Autorskie

 1. Wszystkie treści zawarte na stronie www.aktywnezmysly.pl oraz w programie  AKTYWNE ZMYSŁY a także Kapelusik Sensomotoryczny są chronione prawem autorskim.

§ IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowa kupna/sprzedaży jest zawierana w oparciu o niniejszy regulamin.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Kupujący,  który składa zamówienie, wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 4. Dane osobowe Kupujących  są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb składanych przez nich zamówień i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 6. Wszelkie sprawy sporne związane  z realizacją transakcji kupna/sprzedaży  pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym  będą rozstrzygane na drodze negocjacji, z zamiarem polubownego załatwienia kwestii spornych. W przypadku  gdyby polubowne zakończenie sporu okazało się niemożliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Polityka Prywatności

1) Administratorem danych osobowych (w tym: imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres korespondencyjny, numer telefonu, lub inne dane udostępnione przez Państwo) jest:

AGNE Agnieszka Piech 

Klimasze 4

18-300 Zambrów

NIP 723-141-90-91

REGON 200528479

2) Państwa dane osobowe są przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu:

- realizacji Państwa zamówień

- wsparcia obsługi Klienta

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,przez okres niezbędny do realizacji naszych usług i archiwizowane (do czasu odwołania zgody).

4) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

5) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie firmom kurierskim przy realizacji złożonego zamówienia. W pozostałych przypadkach administrator danych każdorazowo wystąpi do Państwa o taką zgodę.

6) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego.

7) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem bezpośrednio na adres mailowy: aktywnezmysly@aktywnezmysly.pl